Home Energia Ogniwa fotowoltaiczne
Magnetyzery wodne PDF Drukuj Email
sobota, 07 lipca 2007 10:54

MAGNETYZERY (po naci?ni?ciu przycisku "Wi?cej" - rys historyczny i cennik producenta)

promujemy wysokiej jako?ci magnetyzery (opatentowane)

to nie s? “samodzie?ki” oferowane na portalach internetowych, czy przez domokr??ców

- zda?y egzaminy na hamowniach w specjalistycznych o?rodkach badawczych.

- posiadaj? PATENTY w Polsce, Europie, Japonii i w USA – nowo?? w skali ?wiatowej,

- zdoby?y Z?OTY medal w Brukseli, BR?ZOWY w Genewie i nagrod? GENIUS w Budapeszcie,

- opracowane zosta?y przez naukowców i praktyków z Japonii, Szwecji i Polski z wieloletnim do?wiadczeniem w aktywacji paliw w?glowodorowych.

- gwarantuj? minimaln? oszcz?dno?? paliwa 13 %. 10 – letnia praktyka potwierdza, ?e najcz??ciej zapewnia spadek zu?ycia paliwa od 15 % do 20 % oraz ok. 10 % wzrost mocy i momentu obrotowego.

- wybrane zosta? przez ekspertów i mistrzów Polski jazd oszcz?dno?ciowych, spo?ród wielu ró?nych magnetyzerów.

Magnetyzery wodne (mieszkania, hotele, akademiki, biurowce)

Magnetyzery samochodowe, silniki rakietowe, promy kosmiczne)

Rys historyczny

 

  • Odkrycie prof. Van der Waalsa, laureata Nagrody Nobla w 1910r., dotycz?ce oddzia?ywania si? przyci?gania mi?dzycz?steczkowego
  • Japo?ski naukowiec, Saburo Miyata Moriya, uznany ?wiatowym pionierem magnetycznej obróbki paliw. W latach 1965-1971- prowadzi? prace naukowo - badawcze dotycz?ce magnetycznej aktywacji paliw w?glowodorowych, takich jak benzyna, olej, gaz i nafta, które zako?czy?y si? ogromnym sukcesem.
  • Opinia dr Hansa A. Niepera z Hanoweru :

,...Aktualnie najwa?niejszym zadaniem producentów samochodów jest optymalizacja spalania paliwa wewn?trz silnika. Mo?na to uzyska? poprzez aktywacj? magnetyczn?. "

  • Opinia dr in?. Andrzeja Szczypiorowskiego z Politechniki Cz?stochowskiej z zakresu magnetycznej obróbki paliw na podstawie wieloletniej dzia?alno?ci naukowo-badawczej:

,,...nawet nowoczesne silniki spalinowe, z pi?cioma zaworami na ka?dym cylindrze i uk?adami elektronicznymi nowej generacji potrzebuj? magnetycznej aktywacji, czyli obróbki paliwa. Gdyby najlepsze, wspó?czesne konstrukcje silników zapewnia?y pe?ne spalenie mieszanki paliwowo powietrznej, to katalizatory nie by?yby potrzebne".

  • Prace badawcze i publikacje prof. Dr hab. in?. Wojciecha Nowaka i dr in?. Andrzeja Szczypiorowskiego z Politechniki Cz?stochowskiej (Gospodarka Paliwami i Energi? nr 10/94 oraz 3/95 i nr 5/95).
  • Badania zespo?u kierowanego przez prof. dr hab. in?. Jerzego Tomeczka z Politechniki ?l?skiej.
  • Badania Politechniki Wroc?awskiej, realizowane przez zespó? pod kierownictwem doc. Dr hab. Lecha Sitnika.
  • Badania Instytutu Lotnictwa w Warszawie prowadzone przez doc. dr in?. Antoniego Jankowskiego.
  • Prof. dr hab. in? Wojciech Nowak jako wieloletni konsultant naukowy Research Center for Advanced Energy Conversion na Uniwersytecie Nagoya ma zapewniony dost?p do najnowocze?niejszej unikatowej japo?skiej aparatury badawczej. Dotychczasowe wyniki bada? przeprowadzone przy wspó?pracy specjalistów polskich z wymienionego Centrum w Japonii wykaza?y, ?e bez odpowiedniej obróbki MAGNETYCZNEJ paliwa, nie jest mo?liwe uzyskanie wysokiej temperatury na wylocie z komory paleniskowej. Na podstawie wcze?niejszych do?wiadcze? krajowych stwierdzono, ?e obróbka magnetyczna paliwa pozwala nie tylko na podwy?szenie temperatury p?omienia, lecz równie? na skuteczne polepszenie procesu spalania paliw w?glowodorowych typu gaz , olej opa?owy, nafta itd..

Wojsko i Kosmos

Praktyczna idea magnetyzerów narodzi?a si? ponad pó? wieku temu jako odpowied? na zapotrzebowanie niemieckiej Luftwaffe, zainteresowanej wyeliminowaniem smugi dymu wydobywaj?cego si? z silników samolotów my?liwskich i bombowych.
W wyniku serii do?wiadczalnych prób firmy MESSERSCHMITT-FLUGZEUGWERKE ustalili tak? konfiguracje pola magnetycznego, przy której zadymienie w gazach spalinowych z silników lotniczych zosta?o ograniczone do minimum. Ubocznym skutkiem w/w wynalazku okaza?o si? zmniejszenie zu?ycia paliwa.
Najnowszy etap ewolucji tych urz?dze? w USA zwi?zany jest z zagadnieniami aktywacji wodorowych paliw do pocisków balistycznych i rakiet, a nastepnie promów kosmicznych (NASA).   Post?p ten nie by?by zapewne mo?liwy gdyby nie szereg odkry? wybitnych naukowców. O skali tych odkry? niech ?wiadczy cho?by tylko ilo?? nagród Nobla przyznanych za badania wp?ywu pola magnetycznego na paliwo.   Dwunastu naukowców: Otto Stern w roku 1943, Isidor Isaac Rabi w roku 1944, Feli Bloch i Edward Purcell w roku 1952, Willi Lamb i Polykarp Kusych w roku 1955, Sin-Itero Tomonaga, Isaac Schwinger i Richard Feynman w roku 1965, Robert B.Laughlin, Horst J.Stärmer, Daniel C.Tsui w roku 1998 otrzymali nagrody Nobla za badanie wp?ywu pola magnetycznego na cz?steczki. Aktualna teoria dotycz?ca wp?ywu pola magnetycznego na paliwa w?glowodorowe sugeruje, ?e przy?o?one odpowiednie pole zwi?ksza powierzchni? cz?steczek w?glowodorowych i pomaga w dok?adniejszym wymieszaniu cz?steczek powietrza, u?atwiaj?c pe?niejsze spalanie w silniku.

"... Oto opinia Mistrza Polski Bogdana Godlewskiego z Torunia – cenionego w kraju specjalisty z zakresu diagnostyki silników ; “Bada?em dok?adnie magnetyzery czterech producentów. Tylko multimagi zda?y wszystkie testy i zapewni?y trwa?y spadek zu?ycia paliwa. W badanym Oplu Astra II z 2003 r. z silnikiem Z12XE 16V 75 KM z systemem wtrysku Bosch Motronic M 1.5.5. – stwierdzi?em du?e oszcz?dno?ci benzyny. W je?dzie miejskiej spadek zu?ycia wyniós? 12,38 %, a poza miastem a? 19,38 %. Pozosta?e trzy inne magnetyzery, wykaza?y minimalne efekty, w granicach b??dów pomiarowych.”

Magnetyzery posiadaj? patenty odpowiednio o numerach:

186233 – w  Polsce, 0964994 w Europie  i nr. 6,143,045 w USA.

Magnetyzery na gaz, paliwo, powietrze i wod? dla odbiorców indywidualnych, spó?dzielni, hoteli, biurowców, szkó?, etc.

Magnetyzery wodne – zmiekczaj? wod?, dzi?ki czemu mo?na pra? i zmywa? w ni?szych temperaturach – zu?ywaj?c mniej wody, proszków, energii i czasu.  Ni?sza temperatura prania mniej niszczy odzie? i bielizn?.

Koszt 160 z? netto.

m1

 

m2

Magnetyzery  zmniejszaj? zu?ycie gazu, oleju, mazutu etc.
od 13 do 20 %. Uzdatniaj? wod?, usuwaja kamie? kot?owy, chroni? instalacje, poprawiaj? jako?? wody.

m3

Oferowane przez nas Magnetyzery s? obecnie najlepsze na ?wiecie,  eksportowane do Japoni, USA, Szwecji. Dowóz i instalacja u Kienta.

Zmieniony: czwartek, 10 grudnia 2009 18:23
 

Stat

UĹĽytkownikĂłw : 4317
Artykułów : 520
Zasoby : 6

Visitors

free counters