Home Serwis Serwery Windows2008 kopie
Windows2008 kopie PDF Drukuj Email
niedziela, 26 stycznia 2014 16:28

https://www.google.pl/#q=windows+server+2008+r2+backup+size+limit Limit to 2TB

 

SERWER 2008 R2 backup i przywracanie

http://www.sobcom.pl/baza/WS2003R2.pdf poradnik Win 2008

Konfigurowanie elementu Zaplanowane zadanie (system Windows Vista i nowsze wersje):

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/dd851678.aspxOtwieranie Konsoli zarz?dzania zasadami grupy

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc754347.aspxTen temat nie zosta? jeszcze oceniony - Oce? ten temat

Dotyczy: Windows Server 2008 R2

Konsol? zarz?dzania zasadami grupy (GPMC, Group Policy Management Console) mo?na uruchomi? stosuj?c jedn? z dwóch metod.

Aby uruchomi? konsol? zarz?dzania zasadami grupy

 • Wykonaj jedn? z nast?puj?cych czynno?ci:

  • Naci?nij kombinacj? klawiszy logo Windows + R, aby otworzy? okno dialogowe URUCHAMIANIE. W polu tekstowym wpisz gpmc.msc, a nast?pnie kliknij przycisk OK lub naci?nij klawisz ENTER.

  • Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a nast?pnie kliknij polecenie Uruchom. W polu tekstowym wpisz gpmc.msc, a nast?pnie kliknij przycisk OK lub naci?nij klawisz ENTER.

 

 

Konfigurowanie elementu Zaplanowane zadanie

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc725745.aspx

Dotyczy: Windows Server 2008 R2

W przypadku komputerów z systemem Windows Server® 2008 R2, Windows® 7, Windows Server 2008, Windows Vista®, Windows Server 2003 lub Windows XP elementy preferencji Zaplanowane zadanie umo?liwiaj? tworzenie, zamienianie, aktualizowanie oraz usuwanie zaplanowanych zada? i skojarzonych z nimi w?a?ciwo?ci. Przed utworzeniem elementu preferencji Zaplanowane zadanie nale?y zapozna? si? z zachowaniem ka?dego typu akcji mo?liwego dla tego rozszerzenia.

Konfigurowanie elementu Zaplanowane zadanie

Aby utworzy? nowy element preferencji Zaplanowane zadanie

 1. Otwórz Konsol? zarz?dzania zasadami grupy. Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt zasad grupy, który powinien zawiera? nowy element preferencji, a nast?pnie kliknij Edytuj.

 2. W cz??ci Konfiguracja komputera lub Konfiguracja u?ytkownika drzewa konsoli rozwi? folder Preferencje, a nast?pnie rozwi? folder Ustawienia panelu sterowania.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w?ze? Zaplanowane zadania, wska? polecenie Nowe i wybierz polecenie Zaplanowane zadanie.

 4. W oknie dialogowym W?a?ciwo?ci nowego zaplanowanego zadania wybierz pozycj? Akcja i akcj?, która ma zosta? wykonana przy u?yciu zasad grupy. (Aby uzyska? wi?cej informacji, zobacz sekcj? „Akcje” w tym temacie).

 5. Na karcie Zadanie wprowad? ustawienia zadania, które maj? zosta? skonfigurowane lub usuni?te przy u?yciu zasad grupy. (Aby uzyska? wi?cej informacji, zobacz sekcj? „Ustawienia zadania” w tym temacie).

 6. W przypadku tworzenia, aktualizowania lub zamieniania zadania wykonaj nast?puj?ce czynno?ci:

  1. Kliknij kart? Harmonogram i skonfiguruj jeden lub wi?cej harmonogramów dla zadania. (Aby uzyska? wi?cej informacji, zobacz sekcj? „Ustawienia harmonogramu” w tym temacie).

  2. Kliknij kart? Ustawienia i wprowad? dowolne dodatkowe ustawienia zadania, które maj? zosta? skonfigurowane przy u?yciu zasad grupy. (Aby uzyska? wi?cej informacji, zobacz sekcj? „Pozosta?e ustawienia zaplanowanego zadania” w tym temacie).

 7. Kliknij kart? Typowe, skonfiguruj dowolne opcje, a nast?pnie wpisz komentarze w polu Opis. (Aby uzyska? wi?cej informacji, zobacz temat Konfigurowanie wspólnych opcji).

 8. Kliknij przycisk OK. W okienku szczegó?ów zostanie wy?wietlony nowy element preferencji

Akcje

Ten rodzaj elementu preferencji oferuje cztery akcje do wyboru: Utwórz, Zast?p, Aktualizuj i Usu?. Zachowanie elementu preferencji zale?y od wybranej akcji i od tego, czy zaplanowane zadanie ju? istnieje.

Utwórz

Umo?liwia utworzenie nowego zaplanowanego zadania dla u?ytkowników lub komputerów.

Usu?

Umo?liwia usuni?cie zaplanowanego zadania dla u?ytkowników lub komputerów.

Zamie?

Umo?liwia usuni?cie i ponowne utworzenie zaplanowanych zada? dla u?ytkowników lub komputerów. Wynikiem akcji Zamie? jest zast?pienie wszystkich istniej?cych ustawie? skojarzonych z zaplanowanym zadaniem. Je?li zaplanowane zadanie nie istnieje, wynikiem akcji Zamie? jest utworzenie nowego zaplanowanego zadania.

Aktualizuj

Umo?liwia zmodyfikowanie ustawie? istniej?cego zaplanowanego zadania dla u?ytkowników lub komputerów. Ta akcja ró?ni si? od akcji Zamie? tym, ?e powoduje tylko zaktualizowanie ustawie? zdefiniowanych w elemencie preferencji. Konfiguracja wszystkich pozosta?ych ustawie? zaplanowanego zadania jest zachowywana. Je?li zaplanowane zadanie nie istnieje, wynikiem akcji Aktualizuj jest utworzenie nowego zaplanowanego zadania.

 

Ochrona danych: podstawy tworzenia kopii zapasowych w systemie Windows Server 2008 R2

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/ochrona-danych-podstawy-tworzenia-kopii-zapasowych-w-systemie-windows-server-2008-r2.aspxTen temat nie zosta? jeszcze oceniony - Oce? ten temat

Opublikowano: 25 maja 2010

Ochrona danych zawsze by?a najwa?niejszym zadaniem dla specjalistów zajmuj?cych si? systemem Windows. Wielu specjalistów tworzy kopie zapasowe na ta?mie lub na dysku. Wi?ksze organizacje IT mog? sobie pozwoli? na stosowanie bardziej z?o?onych rozwi?za? oferowanych przez inne firmy. Reszta z nas polega na darmowych rozwi?zaniach oferowanych przez firm? Microsoft.

Dawniej stosowano darmowe narz?dzie firmy Microsoft o nazwie NTBackup. Jednak to ju? przesz?o??. System Windows Server 2008 oferuje nowy zestaw narz?dzi do tworzenia kopii zapasowych i postaram si? pokaza?, jak ?atwo jest z nich korzysta? w nowym systemie Windows Server 2008 R2. Nawet gdy u?ytkownik korzysta z narz?dzi do tworzenia kopii zapasowej oferowanych przez inne firmy, warto zna? obs?ug? tego narz?dzia i umie? szybko utworzy? kopi? zapasow?. Nale?y pami?ta?, ?e to narz?dzie nie obs?uguje kopii zapasowych utworzonych w programie NTBackup.

 

Zawarto?? strony

Instalacja — najwa?niejsze informacje

Zadanie tworzenia kopii zapasowej

Przywracanie danych

U?ywanie narz?dzia WBADMIN.EXE

Tworzenie kopii zapasowych za pomoc? programu Windows PowerShell

Kolej na u?ytkownika

Instalacja — najwa?niejsze informacje

Najpierw nale?y zainstalowa? funkcj? tworzenia kopii zapasowej, poniewa? nie jest ona instalowana domy?lnie. W tym celu za pomoc? Kreatora dodawania funkcji w obszarze Mened?er serwera nale?y doda? pozycj? Funkcje programu Kopia zapasowa systemu Windows Server (rys. 1). B?d? u?ywa? narz?dzi wiersza polecenia, aby móc skorzysta? z programu Windows PowerShell, co opisz? dok?adniej poni?ej. W celu zainstalowania tych funkcji mo?na u?y? równie? narz?dzia wiersza polecenia takiego jak np. ServerManagerCMD.exe: C:\ servermanagercmd –install backup-features.

 

Rys. 1 U?ywanie Kreatora dodawania funkcji w celu dodania pozycji: Funkcje programu Kopia zapasowa systemu Windows Serwer i Narz?dzia wiersza polecenia.

Nast?pnie nale?y okre?li? lokalizacje kopii zapasowych. Kopie zapasowe mo?na zapisywa? w udziale sieciowym, w woluminie lokalnym lub na dysku dedykowanym. U?ytkownik nie mo?e tworzy? kopii zapasowych danych na ta?mie, ale ze wzgl?du na zwi?kszenie pojemno?ci i powszechn? dost?pno?? niedrogich pami?ci masowych USB nie stanowi to problemu. Nale?y jednak pami?ta? o kliku aspektach.

W przypadku programu Kopia zapasowa systemu Windows wyst?puj? du?e nadmiarowo?ci w kontek?cie indeksów, katalogów i plików obs?ugi. Wygl?da to zupe?nie inaczej ni? w przypadku tworzenia plików .zip. Nie mo?na zak?ada?, ?e 100 KB plików b?dzie si? równa? 100 KB kopii zapasowej, poniewa? zostanie wykorzystane znacznie wi?cej przestrzeni.

Podczas tworzenia kopii zapasowej w udziale sieciowym nale?y zachowa? ostro?no?? pod wzgl?dem sterowania dost?pem na poziomie plików i zapewni? integralno?? oraz bezpiecze?stwo kopii zapasowych. Ponadto nale?y pami?ta?, ?e wykonanie kolejnej kopii zapasowej w udziale sieciowym spowoduje zast?pienie poprzedniej kopii zapasowej. Najpro?ciej jest wi?c tworzy? podfoldery dla kolejnych kopii zapasowych. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku tworzenia kopii zapasowej w woluminie lokalnym.

Podstawow? zalet? w przypadku korzystania z udzia?u sieciowego lub woluminu jest to, ?e program Kopia zapasowa systemu Windows tworzy plik .vhd obejmuj?cy wszystkie pliki zawarte w kopii zapasowej. Po okre?leniu lokalizacji kopii zapasowej program Kopia zapasowa systemu Windows tworzy folder najwy?szego poziomu o nazwie WindowsImageBackup. W tym folderze znajduje si? folder kopii zapasowej ka?dego komputera. Wersje kopii zapasowych s? rozmieszczane wed?ug daty i widoczne s? foldery takie jak np.: Backup 2009-12-14 172606. Wewn?trz folderu znajduj? si? kopie zapasowe plików i plik .vhd. Plik .vhd mo?na zainstalowa? w systemach Windows 7 i Windows Server 2008 R2. W zale?no?ci od wymogów tworzenia kopii zapasowej i archiwizacji mo?na po prostu przenie?? ten plik do urz?dzenia zapewniaj?cego d?ugotrwa?e przechowywanie lub nagra? go na dysku DVD.

Naj?atwiejszym i najszybszym sposobem jest u?ycie do??czonego dedykowanego dysku. Dysk taki mo?na pod??czy? wewn?trznie lub zewn?trznie za pomoc? z??cza USB lub FireWire. Firma Microsoft zaleca zapewnienie wolnego miejsca wystarczaj?cego na wykonanie 2,5 kopii zapasowych aktualnie zabezpieczanych danych. Dysk zostanie sformatowany i nie b?dzie niewidoczny w normalnych narz?dziach do zarz?dzania, chocia? mo?na go wy?wietli? w oknie Zarz?dzanie dyskami. Mo?na stosowa? dyski o maks. pojemno?ci 2 TB.

Do pocz?tku strony

Zadanie tworzenia kopii zapasowej

Program Kopia zapasowa systemu Windows s?u?y do tworzenia instalacji zabezpieczaj?cej serwer. Pozwala on na w??czenie zaplanowanego tworzenia zadania kopii zapasowej plików i stan systemu lub odzyskanie systemu w uj?ciu „od zera” (bare-metal). Firma Microsoft opiera si? na za?o?eniu, ?e u?ytkownik w tym celu b?dzie korzysta? z jednego zaplanowanego zadania. Ja zak?adam, ?e u?ytkownik u?ywa funkcji Kopia zapasowa systemu Windows ze wzgl?du na ograniczony bud?et i jest ?wiadomy ogranicze? narz?dzia w kontek?cie maksymalnego poziomu ochrony.

Po zainstalowaniu funkcji Kopia zapasowa systemu Windows w Mened?erze serwerów rozwi? w?ze? Magazyn i wybierz opcj? Kopia zapasowa systemu Windows Server. W okienku Akcje wybierz opcj? „Harmonogram wykonywania kopii zapasowych”, co spowoduje uruchomienie Kreatora harmonogramu wykonywania kopii zapasowych. Na ekranie Wprowadzenie kliknij przycisk Dalej.

W kroku 2. okre?l typ kopii zapasowej. Nale?y stara? si? wykonywa? pe?ne kopie zapasowe serwerów. Mo?na równie? utworzy? niestandardow? kopi? zapasow? i wybiera? elementy, takie jak okre?lone pliki i stan systemu. Pó?niej zaprezentuj?, jak wykona? szybk? kopi? zapasow? pliku, ale teraz zak?adam, ?e u?ytkownik chce w pe?ni zabezpieczy? serwer.

W trzecim kroku nale?y okre?li?, kiedy ma by? uruchamiane zadanie kopii zapasowej. Zazwyczaj pojedyncza kopia zapasowa powinna wystarcza?, ale zadanie tworzenia kopii mo?na uruchamia? cz??ciej ni? jeden raz dziennie. W przypadku plików krytycznych zaleca si? wykonywa? kilka kopii dziennie.

W kroku czwartym nale?y ustali? miejsce przechowywania kopii zapasowej. Firmy Microsoft zaleca stosowanie dedykowanego dysku twardego. Nale?y pami?ta?, ?e ten dysk zostanie sformatowany i nie b?dzie mo?na go wykorzysta? do ?adnych innych celów. Kopie zapasowe mo?na równie? zapisywa? w udziale sieciowym lub w woluminie. Nie nale?y lekcewa?y? ?adnych ostrze?e? ani ogranicze?. Mo?e zosta? wy?wietlony komunikat ostrzegawczy przypominaj?cy, ?e dysk zostanie sformatowany.

Je?li nie wszystkie dyski s? widoczne, kliknij przycisk Poka? wszystkie dost?pne dyski, aby od?wie?y? widok. Po wybraniu nowego dysku zostanie wy?wietlone ostrze?enie. Nast?pnie mo?na potwierdzi? ustawienia kopii zapasowej. W przypadku wyst?pienia b??dów kliknij przycisk Wstecz i popraw ustawienia. Je?li wszystkie operacje zosta?y wykonane prawid?owo, wy?wietlony b?dzie ekran podsumowania. Nast?pnego dnia, mo?na sprawdzi? w?ze? Kopia zapasowa systemu Windows Server w celu zapoznania si? z wynikami lub b??dami.

Za pomoc? programu Kopia zapasowa systemu Windows mo?na równie? wykona? jednorazow? kopi? zapasow?. W okienku Akcje kliknij opcj? Jednorazowa kopia zapasowa. Mo?na u?y? tych samych ustawie? co w przypadku zadania zaplanowanego lub wybra? inne. W przypadku innych ustawie? nale?y ponownie uruchomi? kreatora i wprowadzi? nowe parametry. Na przyk?ad mo?na skopiowa? pliki do udzia?u sieciowego. Nale?y pami?ta?, ?e wszystkie kopie zapasowe istniej?ce w jednym folderze b?d? zast?powane. Wykonywanie kopii zapasowej rozpoczyna si? natychmiast. Je?li u?ytkownik cz?sto wykonuje odr?bne zadania tworzenia kopii zapasowej, nale?y skorzysta? z rozwi?zania opartego na skrypcie wiersza polecenia lub z funkcji Windows PowerShell. T? procedur? opisz? pó?niej.

Do pocz?tku strony

Przywracanie danych

Jako informacja o wersji w programie Kopia zapasowa systemu Windows stosowana jest sygnatura czasowa. Wybranie zadania Odzyskiwanie powoduje uruchomienie prostego kreatora. Nale?y wybra? odpowiednie ?ród?o kopii zapasowej. W oknie Kreator odzyskiwania zostanie wy?wietlony formant zawieraj?cy dat? i godzin? dotycz?cy wszystkich dost?pnych kopii zapasowych (patrz rysunek 2). Nale?y wybra? odpowiedni? kopi? zapasowa. W zale?no?ci od typu kopii zapasowej dost?pna mo?e by? tylko jedna opcja.

 

Rys. 2 Wybór kopii zapasowych dost?pnych w Kreatorze odzyskiwania.

Nast?pnie nale?y wybra? typ danych do odzyskania. Wybranie opcji Pliki i foldery pozwala na wyró?nienie plików, które zostan? odzyskane. Niestety nie mo?na wybra? plików z wielu katalogów. Mo?na ?atwo odzyska? wszystkie pliki lub zaznaczone pliki z jednego katalogu. Nale?y o tym pami?ta?, konfiguruj?c zadanie kopii zapasowej.

Podczas odzyskiwania plików nale?y okre?li? folder docelowy, którym mo?e by? oryginalny folder lub inna lokalizacja. Je?li istnieje wersja bie??ca, mo?na równie? kontrolowa? dzia?ania po przywróceniu bie??cego pliku. Mo?na utworzy? kopi?, dzi?ki czemu u?ytkownik dysponuje obydwiema wersjami; mo?na zast?pi? istniej?c? wersj?; lub mo?na pomin?? przywracanie po wykryciu wersji ju? istniej?cej. Proces odzyskiwania jest przeprowadzany natychmiast.

Do pocz?tku strony

U?ywanie narz?dzia WBADMIN.EXE

Je?li narz?dzia do tworzenia kopii zapasowych zainstalowano z poziomu wiersza polecenia, dost?pnych jest kilka dodatkowych opcji. Po otwarciu wiersza polecenia nale?y si? zapozna? z pomoc? narz?dzia WBADMIN.EXE. Za pomoc? tego narz?dzia mo?na skonfigurowa? zaplanowan? kopi? zapasow?, ale u?ycie graficznego interfejsu u?ytkownika jest znacznie ?atwiejsze. Narz?dzie to pozwala na wygodniejsze tworzenie jednokrotnych kopii zapasowych. Po wprowadzeniu poni?szego polecenia zostanie wy?wietlona pomoc dotycz?ca sk?adni:

C:\> wbadmin start backup /?

Z powodu braku miejsca nie mog? opisa? wszystkich opcji, ale postaram si? pokaza?, w jaki sposób za pomoc? narz?dzia wiersza polecenia mo?na okresowo sporz?dza? kopi? zapasow? plików do udzia?u sieciowego:

@echo off

 

::Demo-Backup.bat

 

::demonstration script using WBADMIN.EXE on a Windows Server 2008 R2 Server

 

 

 

rem backup share UNC

 

set backupshare=\\mycompany-dc01\backup

 

 

 

rem files and folders to include

 

set include=c:\scripts,c:\files

 

 

 

rem define date time variables for building the folder name

 

set m=%date:~4,2%

 

set d=%date:~7,2%

 

set y=%date:~10,4%

 

set h=%time:~0,2%

 

set min=%time:~3,2%

 

set sec=%time:~6,2%

 

 

 

rem defining a new folder like \\mycompany-dc01\backup\RESEARCHDC\12152009_132532

 

set newfolder=%backupshare%\%computername%\%m%%d%%y%_%h%%min%%sec%

 

echo Creating %newfolder%

 

 

 

mkdir %newfolder%

 

 

 

rem run the backup

 

echo Backing up %include% to %newfolder%

 

wbadmin start backup -backuptarget:%newfolder% -include:%include% -quiet

 

 

 

rem Clear variables

 

set backupshare=

 

set include=

 

set m=

 

set d=

 

set y=

 

set h=

 

set min=

 

set sec=

 

set newfolder=

Nie chc? zast?powa? wszystkich istniej?cych kopii zapasowych, wi?c utworz? nowy folder, którego nazwa w cz??ci sk?ada si? z nazwy komputera i sygnatury daty oraz godziny. Dzi?ki kodowi zawartemu w pliku wsadowym wykonanie tego zdania nie sprawia trudno?ci. G?ówna funkcja skryptu polega na wywo?aniu narz?dzia WBADMIN.EXE w celu utworzenia kopii zapasowej w okre?lonym udziale. Aby dostosowa? ten krok, nale?y zapozna? si? z pomoc? dotycz?c? sk?adni. Dzi?ki skryptowi mo?na samemu skonfigurowa? zaplanowane zadanie w Harmonogramie zada?. Kreator kopii zapasowych umo?liwia utworzenie tylko jednego zaplanowanego zadania, jednak dzi?ki narz?dziu WBADMIN.EXE u?ytkownik mo?e utworzy? dowoln? liczb? zada?. Ponadto narz?dzie to pozwala równie? na tworzenie kopii zapasowych stanów systemu.

Aby wy?wietli? wykonane zadania tworzenia kopii zapasowych, nale?y skorzysta? z tego polecenia: C:\> wbadmin get versions.

Nale?y zwróci? szczególn? uwag? na identyfikator wersji, poniewa? ta warto?? b?dzie niezb?dna do odzyskania plików za pomoc? polecenia WBADMIN (w tym celu mo?na równie? u?ywa? Kreatora odzyskiwania).

Do pocz?tku strony

Tworzenie kopii zapasowych za pomoc? programu Windows PowerShell

Kopi? zapasow? za pomoc? wiersza polecenia mo?na równie? utworzy? dzi?ki apletom polecenia PowerShell w programie Kopia zapasowa systemu Windows. Aby uzyska? dost?p do tych dodatków, najpierw nale?y wczyta? przystawk? programu Kopia zapasowa systemu Windows:

PS C:\> add-pssnapin Windows.ServerBackup

Aby wy?wietli? uwzgl?dnione aplety polecenia, nale?y u?y? polecenia Get-Command:

PS C:\> get-command -pssnapin windows.serverbackup

Niestety zadanie utworzenia kopii zapasowej jest procesem wieloetapowym. Polecenia w wierszu mo?na wpisywa? interaktywnie, jednak pro?ciej jest to zrobi? za pomoc? skryptu. Poni?ej zamieszczam wersj? oryginalnego pliku wsadowego w formacie programu Windows PowerShell:

#requires -version 2.0

 

#requires -pssnapin Windows.ServerBackup

 

 

 

#Demo-WBBackup.ps1

 

 

 

$policy = New-WBPolicy

 

$files=new-WBFileSpec c:\scripts,c:\files

 

Add-wbFileSpec -policy $policy -filespec $files

 

$backdir=("\\mycompany-dc01\backup\{0}\{1:MMddyyyy_hhmmss}" -f $env:computername,(get-date))

 

 

 

write-host "Creating $backdir" -foregroundcolor Green

 

mkdir $backdir | out-null

 

 

 

$backupLocation = New-WBBackupTarget -network $backdir

 

 

 

Add-WBBackupTarget -Policy $policy -Target $backupLocation

 

 

 

write-host "Backing up $files to $backdir" -foregroundcolor Green

 

$policy

 

Start-WBBackup -Policy $policy

Aplety polecenia programu Windows PowerShell dotycz? tworzenia zasady wykonywania. Zasada ta obejmuje pliki lub woluminy przeznaczone do uwzgl?dnienia w kopii zapasowej lub usuni?cia z niej, jak równie? pozwala na wykonanie kopii bezpiecze?stwa plików i ustawienie innych opcji. Ponadto mo?liwe jest utworzenie zada? odzyskiwania typu: „do stan systemu” i „od zera” (bare-metal). W tym przyk?adzie wykonana zostanie prosta kopia zapasowa kilku katalogów. Aplet polecenia Start-WBBackup uruchamia zadanie utworzenia kopii zapasowej.

W apletach polecenia narz?dzia Kopia zapasowa systemu Windows niestety brakuje jednego istotnego elementu: apletu pozwalaj?cego na przywrócenie danych. Podejrzewam, ?e twórcy narz?dzia nie chcieli zapewnia? automatyzacji tego zadania, niemniej jednak w tym celu mo?na u?y? narz?dzia WBADMIN.EXE. By? mo?e ten aplet polecenia zostanie dodany w kolejnych wersjach. Obecnie pliki mo?na odzyska? za pomoc? Kreatora odzyskiwania lub narz?dzia WBADMIN.EXE.

Do pocz?tku strony

Kolej na u?ytkownika

Gdy u?ytkownik zapozna si? z tymi narz?dziami, zapewne zauwa?y, ?e ?wiat nie ko?czy sie na programie Kopia zapasowa systemu Windows. Nale?y te? zastanowi? si? nad ich przydatno?ci? w okre?lonych strategiach tworzenia kopii zapasowych oraz zastosowaniem ich w przysz?ych planach biznesowych. Pod kilkoma wzgl?dami program Kopia zapasowa systemu Windows jest ograniczony, jednak skrypty i zastosowanie plików .vhd zapewniaj? pewne mo?liwo?ci obej?cia tych ogranicze?; u?ytkownik po prostu musi si? troch? bardziej zastanowi? nad wykonaniem okre?lonych zada?.

I jak w przypadku wszystkich programów do tworzenia kopii zapasowych: przed powa?nym zastosowaniem ich w organizacji nale?y przeprowadzi? kilka prób „na sucho”. Nie mo?na dopu?ci? do sytuacji, kiedy u?ytkownik poznaje narz?dzie dopiero w momencie pojawienia sie problemów. Poznawajmy narz?dzia, gdy na horyzoncie nie nadci?ga burza, a nie w momencie katastrofy.

 

 

http://geekclub.pl/forum/watek/soft-do-zarzadzania-adresacja-ip-,683864

 

http://boardreader.com/fp/Strona_g_wna_forum_www_geekclu_257670579/Windows_Server_150009916.html

 

 

http://www.todo-backup.com/support/help/system-requirement.htm

http://www.acronis.com/

 

http://clonezilla.org/

 

http://clonezilla.org/screenshots/?in_path=/00_Clonezilla

 

The i486 version should boot on all computers (486 and higher), but is limited to accessing less than 4 GB of RAM.

The i686-pae version works on Intel/AMD 686 and higher computers and includes a Physical Address Extension to permit accessing more than 4 GB of RAM.  This version also supports the use of multiple CPU cores.

A short description of these differences is also included on the download web page.

 

 

 

http://pl.megacrack.es/2010/01/28/como-restaurar-imagen-ghost-de-windows-2008-r2-sin-haber-hecho-un-sysprep-0xc000000e/

 

 

do?aczanie Server 2008 do |DOMENY

http://www.postter.pl/wszystko/systemy-operacyjne/windows-server/dolaczanie-windows-server-2008-r2-do-istniejacej-domeny/

 

 

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc755163.aspx przywracanie

 

Tworzenie niestandardowego obrazu instalacyjnego:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc730837.aspx

 

Odzyskiwanie systemu operacyjnego i ca?ego serwera:

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc755163.aspx

 

http://skalski.info/tag/deployment/

 

 

http://soisk.pl/tworzenie-oraz-przywracanie-obrazu-systemu-windows-8/

 

Jak zresetowa? has?o Domain Admin na serwerze 2008 R2 :

http://helpdesktop.pl/geekdesk/item/480-jak-zresetowac-haslo-domain-admin-na-serwerze-2008-r2

Powiedzmy, ?e pech chcia? i zapomnieli?cie has?a. Has?a nie byle jakiego, mowa tu o ha?le admina domeny.

Pomin? wszelkie inwektywy, przekle?stwa i plugastwa jakie mo?na skierowa? pod adresem admina, który zapomina tak wa?nej rzeczy…

Wszystko co trzeba zrobi? by to najnormalniej w ?wiecie zbootowa? dysk instalacyjny na maszynie, na której wisi nasza domena. A nast?pnie wykonanie kilku komend z wiersza polece?.

 1. Podmiana Utilman.exe:

  • Bootujemy Windows Server 2008 R2 z obrazu p?yty instalacyjnej

  • Wybieramy „Repair your computer”

  • Przechodzimy przez ca?y proces do momentu ukazania si? opcji wyboru, w której mo?emy si? zdecydowa? na „Command Prompt” i t? w?a?nie opcj? wybieramy

  • Teraz wykonujemy pierwsz? komend?:

MOVE C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM32\ULTIMAN.EXE.BAK
  • Kolejna komenda, któr? wykonujemy to:

COPY C:\WINDOWS\SYSTEM32\CMD.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM32\ULTIMAN.EXE
 1. Zmiana has?a:

  • a. Resetujemy tak maszyn?

  • I zamiast logowa? si? normalnie klikamy ikon? „Ease of access”

  • W oknie, które nam teraz wyskoczy ( a jest to okno CMD z po?wiadczeniami administratora) wpisujemy komend? bezpo?rednio pozwalaj?c? na zmian? has?a:

Net user administrator *
  • Po klikni?ciu entera wpisujemy nowe has?o, jakie chcemy nada? temu w?a?nie kontu i potwierdzamy je równie? enterem.

  • Teraz mo?emy si? ju? ?adnie zalogowa? nowym has?em i nie zapomnijmy wykasowa? pliku o nazwie Utilman.exe, po czym zmieni? nazw? pliku Utilman.exe.bak na Utilman.exe.

Oce? ten ar

 

 

http://www.jacekdoktor.pl/html/automatyczne_tworzenie_obrazu_.html

 

Backup - jak wykona? obraz systemu Windows 8?

 

Panel sterowania -> Wszystkie elementy Panelu sterowania -> Odzyskiwanie plików systemu Windows 7 -> Utwórz obraz systemu

 

http://www.xp.net.pl/index.php3?kat=updates

 

Zmieniony: poniedziałek, 17 października 2016 08:18
 

Stat

UĹĽytkownikĂłw : 4317
Artykułów : 520
Zasoby : 6

Visitors

free counters