Home Serwis Serwery cmd
cmd PDF Drukuj Email
niedziela, 26 stycznia 2014 16:24

 

VPN i Certyfikacja

http://www.networkservices.pl/baza-wiedzy/instalacja-i-konfiguracja-openvpn-w-windows


http://www.slow7.pl/windows-7/102-nie-samym-gui-czlowiek-zyje-rzecz-o-cmd?start=5 =====>>>>>>>

Polecenia zwi?zane z tworzeniem plików wsadowych.

Robocopy:

https://www.youtube.com/watch?v=WI769djA3gw&t=3982s

ECHO

Wy?wietla komunikaty lub w??cza i wy??cza wy?wietlanie polece?.

 

ECHO [ON | OFF]

ECHO [komunikat]

 

Wpisz ECHO bez parametrów, aby wy?wietli? bie??ce ustawienie polecenia.

 

Przyk?ad:

Przypu??my, ?e napiszemy plik wsadowy echo.bat zawieraj?cy tylko jedn? lini? z komend? dir, to po wywo?aniu jego na ekranie powinno nam si? ukaza?:

 

 

Pierwsza linia zawiera tekst wydanej komendy czyli wywo?anie pliku echo.bat w nast?pnej mamy tre?? polecenia zawartego w pliku wsadowym a w kolejnych wynik wywo?ania polecenia dir. Instrukcja echo off powoduje wy??czenie wypisywania tre?ci polece? wyst?puj?cych w pliku wsadowym. Bardzo cz?sto instrukcj? powy?sz? umieszcza si? w pierwszej linii pliku wsadowego.
U?ycie argumentu ON powoduje oczywi?cie w??czenie wypisywania tre?ci polece?.

 

 

Po analizie powy?szego screena wida?, ?e wy??czone t? komend? wypisywanie tre?ci polece? obowi?zuje dopiero od linii drugiej. Aby tego unikn?? nale?y lini? t? poprzedzi? znakiem @ - linia pliku, która poprzedzona jest tym znakiem nigdy nie jest wy?wietlana na ekranie.

Podsumowuj?c: istniej? dwie metody ca?kowitego wy??czenia wypisywania tre?ci komend pliku wsadowego:

  1. umieszczenie w pierwszej linii komendy @ECHO OFF,

  2. rozpoczynanie ka?dej linii pliku znakiem '@'.

 

 

REM

Zapisuje komentarze (uwagi) w pliku wsadowym lub w pliku CONFIG.SYS.

 

REM [komentarz]

 

PAUSE

Zawiesza przetwarzanie pliku wsadowego i wy?wietla komunikat.

Aby kontynuowa?, naci?nij dowolny klawisz . . .

 

SET

Wy?wietla, ustawia i usuwa zmienne ?rodowiskowe programu cmd.exe.

 

SET [zmienna=[ci?g]]

 

zmienna Okre?la nazw? zmiennej ?rodowiskowej.

ci?g Okre?la ci?g znaków, który ma by? przypisany zmiennej.

 

Wpisz SET bez parametrów, aby wy?wietli? bie??ce zmienne ?rodowiskowe.

Przy w??czonych rozszerzeniach polece? polecenie SET zmienia si? nast?puj?co:

Polecenie SET wywo?ane tylko z nazw? zmiennej, bez znaku równo?ci lub warto?ci wy?wietli warto?? wszystkich zmiennych, których prefiks odpowiada nazwie podanej poleceniu SET. Na przyk?ad:

SET P

wy?wietli wszystkie zmienne, których nazwy zaczynaj? si? od litery 'P'

Polecenie SET nada zmiennej ERRORLEVEL warto?? 1, je?li nazwy tej zmiennej nie mo?na znale?? w bie??cym ?rodowisku.

Polecenie SET nie zezwala, aby znak równo?ci (=) by? cz??ci? nazwy zmiennej.

Do polecenia SET dodano dwa nowe prze??czniki:

SET /A wyra?enie

SET /P zmienna=[ci?g_monitu]

Prze??cznik /A mówi, ?e ci?g po prawej stronie znaku równo?ci jest wyra?eniem numerycznym, które jest obliczane. Program obs?uguj?cy obliczanie wyra?e? jest bardzo prosty i obs?uguje nast?puj?ce operacje (wymienione wed?ug malej?cego pierwsze?stwa):

 

() - grupowanie

! ~ - - operatory jednoargumentowe

* / % - operatory arytmetyczne

+ - - operatory arytmetyczne

<< >> - przesuni?cie logiczne

& - logiczne "i"

^ - logiczne wy??czne "lub"

| - logiczne "lub"

= *= /= %= += -= - przypisanie

&= ^= |= <<= >>= , - separator wyra?e?

 

Je?li u?ywasz operatorów logicznych lub modulo, ujmij ci?g wyra?enia w cudzys?ów. Wszelkie nie numeryczne ci?gi w wyra?eniu s? traktowane jako zmienne ?rodowiskowe, których warto?ci, przed ich u?yciem, musz? by? konwertowane na liczby. Je?li nazwa zmiennej ?rodowiskowej jest podana, ale nie jest okre?lona w bie??cym ?rodowisku, to u?ywana jest warto?? zero. Pozwala to na dzia?ania arytmetyczne z u?yciem zmiennych ?rodowiskowych bez potrzeby wpisywania znaków %, by uzyska? ich warto?ci. Je?li polecenie SET /A jest wykonywane z wiersza polecenia poza skryptem polece?, to wy?wietla ostateczn? warto?? wyra?enia. Operator przypisania wymaga nazwy zmiennej ?rodowiska po swojej lewej stronie. Warto?ci liczbowe s? liczbami dziesi?tnymi, o ile nie s? poprzedzone znakami 0x (wówczas s? to liczby w postaci szesnastkowej), 0b (liczby dwójkowe) lub 0 (liczby ósemkowe). Zatem 0x12 jest tym samym co 0b10010 i tym samym co 022. Zwró? uwag?, ?e zapis ósemkowy mo?e by? myl?cy: 08 i 09 nie s? poprawnymi liczbami, poniewa? 8 i 9 nie s? prawid?owymi cyframi ósemkowymi.

Prze??cznik /P zezwala na ustawienie warto?ci zmiennej dla wiersza wej?cia wprowadzonego przez u?ytkownika. Wy?wietla okre?lony ci?g_monitu przed odczytaniem wiersza wej?cia. Ci?g_monitu mo?e by? pusty.

Podstawianie zmiennej ?rodowiskowej zosta?o ulepszone:

%PATH:str1=str2%

rozwija zmienn? ?rodowiskow? PATH, podstawiaj?c ka?de wyst?pienie "str1" w rozwini?tym wyniku z "str2". "str2" mo?e by? ci?giem pustym w celu efektywnego usuwania wszystkich wyst?pie? ci?gu "str1" z rozwini?tego wyj?cia. "str1" mo?e zaczyna? si? od gwiazdki, w przypadku gdy dopasowuje wszystko od pocz?tku rozwini?tego wyj?cia do pierwszego wyst?pienia pozosta?ej cz??ci str1.

Mo?na równie? okre?li? podci?gi dla rozwini?cia.

%PATH:~10,5%

rozwinie zmienn? ?rodowiskow? PATH, a nast?pnie u?yje tylko 5 znaków zaczynaj?cych si? od 11-tego (przesuni?cie 10) znaku rozwini?tego wyniku. Je?li d?ugo?? nie jest okre?lona, wtedy jest domy?lnie reszt? warto?ci zmiennej. Je?li tak?e liczba (przesuni?cie lub d?ugo??) jest ujemna, wtedy u?ywan? liczb? jest d?ugo?? warto?ci zmiennej ?rodowiskowej dodanej do przesuni?cia lub okre?lonej d?ugo?ci.

%PATH:~-10%

wyodr?bni ostatnie 10 znaków zmiennej PATH.

%PATH:~0,-2%

wyodr?bni wszystkie oprócz ostatnich 2 znaków zmiennej PATH.

Ostatecznie, dodano obs?ug? opó?nionego rozwijania zmiennych ?rodowiskowych. Obs?uga ta jest zawsze w??czona domy?lnie, ale mo?e by? w??czana/wy??czana za pomoc? prze??cznika wiersza polecenia /V dla programu CMD.EXE. Zobacz CMD /?

Przy w??czonych rozszerzeniach polece? istnieje kilka dynamicznych zmiennych ?rodowiskowych, które mo?na rozwija?, ale które nie pojawiaj? si? na li?cie zmiennych wy?wietlanych przy u?yciu polecenia SET. Te warto?ci zmiennych s? obliczane dynamicznie za ka?dym razem, gdy warto?? zmiennej jest rozwijana. Je?li u?ytkownik jawnie definiuje zmienn? o jednej z tych nazw, definicja ta zast?puje nazw? dynamiczn? opisan? poni?ej:

 

%CD% - rozwija do ci?gu katalogu bie??cego.

%DATE% - rozwija do bie??cej daty, u?ywaj?c tego samego formatu copolecenie DATE.

%TIME% - rozwija do bie??cego czasu, u?ywaj?c tego samego formatu co polecenie TIME.

%RANDOM% - rozwija do losowej liczby dziesi?tnej mi?dzy 0 a 32767.

%ERRORLEVEL% - rozwija do bie??cej warto?ci ERRORLEVEL.

%CMDEXTVERSION% - rozwija do bie??cej liczby wersji rozszerze? procesora polece?.

%CMDCMDLINE% - rozwija do oryginalnego wiersza polecenia, który wywo?a? procesor polece?.

%HIGHESTNUMANODENUMBER% - rozwija do najwy?szego numeru w?z?a NUMA na komputerze.

 

FOR

Wykonuje okre?lone polecenie dla wszystkich plików ze zbioru plików.

 

FOR %zmienna IN (zbiór) DO polecenie [parametry_polecenia]

 

%zmienna Okre?la jednoliterowy parametr wymienny.

(zbiór) Okre?la zbiór - jeden lub kilka plików. U?ywanie symboliwieloznacznych jest dozwolone.

polecenie Okre?la polecenie, które ma by? wykonane dla ka?dego pliku.

parametry_polecenia Okre?la parametry lub opcje dla okre?lonego polecenia.

 

Aby u?y? polecenia FOR w programie wsadowym, wpisz %%zmienna zamiast

%zmienna. W nazwach zmiennych rozró?nia si? ma?e i wielkie litery, tak wi?c %i ró?ni si? od %I

Przy w??czonych rozszerzeniach polece? s? obs?ugiwane nast?puj?ce dodatkowe formy polecenia FOR:

FOR /D %zmienna IN (zbiór) DO polecenie [parametry_polecenia]

Je?li zbiór zawiera symbole wieloznaczne, to maj? by? poszukiwane   odpowiednie nazwy katalogów, a nie nazwy plików.

FOR /R [[dysk:]?cie?ka] %zmienna IN (zbiór) DO polecenie [parametry_polecenia]

W?druje po drzewie katalogów, poczynaj?c od katalogu [dysk:]?cie?ka, wykonuj?c polecenie FOR w ka?dym katalogu tego drzewa.

Je?li po /R nie podano ?adnego katalogu, to u?ywany jest katalog bie??cy. Je?li zbiór jest okre?lony tylko przez pojedynczy znak kropki (.), to polecenie wyliczy tylko zawarto?? drzewa katalogów.

FOR /L %zmienna IN (pocz?tek,krok,koniec) DO polecenie [parametry_polecenia]

W tym przypadku zbiór jest ci?giem liczb od warto?ci "pocz?tek" do warto?ci "koniec", zmieniaj?cych si? o warto?? "krok". Tak wi?c (1,1,5) generuje ci?g 1 2 3 4 5, a (5,-1,1) generuje ci?g (5 4 3 2 1)

 

FOR /F ["opcje"] %zmienna IN (zbiórplików) DO polecenie [parametry_polecenia]

FOR /F ["opcje"] %zmienna IN ("ci?g") DO polecenie [parametry_polecenia]

FOR /F ["opcje"] %zmienna IN ('polecenie') DO polecenie [parametry_polecenia]

 

lub, je?li obecna jest opcja usebackq:

 

FOR /F ["opcje"] %zmienna IN (zbiórplików) DO polecenie [parametry_polecenia]

FOR /F ["opcje"] %zmienna IN ('ci?g') DO polecenie [parametry_polecenia]

FOR /F ["opcje"] %zmienna IN (`polecenie`) DO polecenie [parametry_polecenia]

 

zbiórplików jest jedn? lub wieloma nazwami plików. Ka?dy plik jest otwierany, odczytywany i przetwarzany przed przej?ciem do nast?pnego pliku z tego zbioru. Przetwarzanie polega na odczytaniu pliku, podzieleniu go na poszczególne wiersze tekstu i podzieleniu ka?dego wiersza na zero lub wi?cej tokenów. Wówczas wywo?ywane jest g?ówne polecenie p?tli, przy czym jako warto?ci zmiennych s? przypisywane ci?gi znalezionych tokenów. Domy?lnie opcja /F przekazuje pierwszy oddzielony spacj? token z pierwszego wiersza ka?dego pliku. Puste wiersze s? pomijane. Mo?na zmieni? domy?lny sposób podzia?u wierszy, okre?laj?c opcjonalny parametr "opcje". Jest to ci?g umieszczony w cudzys?owie, który zawiera jedno lub wi?cej s?ów kluczowych okre?laj?cych ró?ne parametry podzia?u. Dost?pne s? nast?puj?ce s?owa kluczowe:

 

eol=c - okre?la znak komentarza ko?ca wiersza (tylko jeden)

skip=n - okre?la liczb? wierszy do pomini?cia na pocz?tku pliku.

delims=xxx - okre?la zestaw ograniczników. Zast?puje domy?lny zestaw ograniczników (spacj? i tabulator).

tokens=x,y,m-n - okre?la tokeny, które maj? by? przekazywane z ka?dego

wiersza do g?ównego polecenia w ka?dej iteracji. Spowoduje to

przydzielenie dodatkowych nazw zmiennych. m-n oznacza zakres, czyli

tokeny od m-tego do n-tego. Je?li ostatni znak ci?gu tokens= jest

gwiazdk?, wówczas przydzielana jest dodatkowa zmienna, która

otrzymuje pozosta?y tekst z wiersza po przydzieleniu ostatniego

tokenu.

usebackq - okre?la, czy s? wymuszane nowe semantyki, gdzie ci?g w

odwrotnych apostrofach jest wykonywany jako polecenie, a ci?g w

apostrofach jest litera?em polecenia i zezwala na u?ycie

cudzys?owów dla nazw plików w zbiórplików.

 

Ponadto, zosta?o ulepszone podstawianie odwo?a? zmiennej FOR. Mo?esz teraz u?ywa? nast?puj?cej opcjonalnej sk?adni:

 

%~I - rozwija %I usuwaj?c wszystkie obejmuj?ce cudzys?owy (")

%~fI - rozwija %I do pe?nej nazwy ?cie?ki

%~dI - rozwija %I tylko do litery dysku

%~pI - rozwija %I tylko do ?cie?ki

%~nI - rozwija %I tylko do nazwy pliku

%~xI - rozwija %I tylko do rozszerzenia pliku

%~sI - rozwini?ta ?cie?ka zawiera tylko krótkie nazwy

%~aI - rozwija %I do atrybutów pliku

%~tI - rozwija %I do daty/czasu pliku

%~zI - rozwija %I do rozmiaru pliku

%~$PATH:I - przeszukuje katalogi wymienione w zmiennej ?rodowiskowej

PATH i rozwija %I do pe?nej nazwy dla pierwszej znalezionej. Je?li

nazwa zmiennej ?rodowiskowej nie zosta?a zdefiniowana lub pliku nie

znaleziono w wyszukiwaniu, modyfikator rozwija do pustego ci?gu.

 

Modyfikatory mog? by? ??czone w celu uzyskania z?o?onych wyników:

 

%~dpI - rozwija %I tylko do litery dysku i ?cie?ki

%~nxI - rozwija %I tylko do nazwy pliku i rozszerzenia

%~fsI - rozwija %I tylko do pe?nej nazwy ?cie?ki z krótkimi nazwami

%~dp$PATH:i - przeszukuje katalogi wymienione w zmiennej ?rodowiskowej

PATH i rozwija %I do litery dysku i ?cie?ki dla pierwszejznalezionej.

%~ftzaI - rozwija %I do DIR jak wiersz wyj?ciowy

 

W powy?szych przyk?adach %I i PATH mo?na zast?pi? innymi prawid?owymi warto?ciami. Sk?adnia %~ jest zako?czona prawid?ow? nazw? zmiennej FOR. Stosowanie du?ych liter dla nazw zmiennych, jak np. %I czyni je czytelniejszymi i zapobiega myleniu z modyfikatorami, które nie uwzgl?dniaj? wielko?ci liter.

 

Przyk?ady

Z wykorzystaniem polecenia for mo?na np. wylistowa? komputery aktualnie dzia?aj?ce w sieci nale?y u?y? polecenia: for /l %p in (1,1,10) do @ping -n 1 192.168.0.%p

GOTO

Kieruje program cmd.exe do oznaczonego etykiet? wiersza w programie wsadowym.

 

GOTO etykieta

 

etykieta Okre?la ci?g tekstowy u?ywany w programie wsadowym jako

etykieta.

 

Etykiet? mo?na wpisa? w oddzielnym wierszu zaczynaj?cym si? od dwukropka.

Przy w??czonych poleceniach rozszerze? polecenie GOTO zmienia si? nast?puj?co:

Polecenie GOTO akceptuje etykiet? docelow? :EOF, która przekazuje sterowanie na koniec bie??cego pliku skryptu wsadowego. Jest to ?atwy sposób ko?czenia pliku skryptu wsadowego bez definiowania etykiety. Wpisz CALL /?, aby zobaczy? opis rozszerze? polecenia CALL, które usprawnia t? funkcj?.

 

IF

Dokonuje warunkowego przetwarzania w programach wsadowych.

 

IF [NOT] ERRORLEVEL liczba polecenie

IF [NOT] ci?g1==ci?g2 polecenie

IF [NOT] EXIST nazwa_pliku polecenie

 

NOT Okre?la, ?e system Windows ma wykona? polecenie tylko wtedy, gdy warunek nie jest spe?niony.

ERRORLEVEL liczba Okre?la prawd? (spe?nienie warunku), je?li ostatnio

wykonany program zwróci? kod zako?czenia równy lub wi?kszy odokre?lonej liczby.

ci?g1==ci?g2 Okre?la prawd? (spe?nienie warunku), je?li podane ci?gi tekstowe pasuj? do siebie.

nazwa_pliku Okre?la prawd? (spe?nienie warunku), je?li plik o okre?lonej nazwie istnieje.

polecenie Okre?la polecenie wykonywane, je?li warunek jest spe?niony.

Po poleceniu mo?e nast?pi? polecenie ELSE, które spowoduje

wykonanie polecenia po s?owie kluczowym ELSE, je?li okre?lony

warunek zwróci warto?? FALSE.

 

Klauzula ELSE musi wyst?pi? w tym samym wierszu co polecenie nast?puj?ce po elemencie IF. Na przyk?ad:

 

IF EXIST nazwa_pliku. (

del nazwa_pliku.

) ELSE (

echo Brak pliku nazwa_pliku.

)

 

Nast?puj?ce polecenie NIE dzia?a?oby, poniewa? polecenie del musi by? zako?czone znakiem nowego wiersza:

 

IF EXIST nazwa_pliku. del nazwa_pliku. ELSE echo Brak pliku nazwa_pliku.

 

To polecenie równie? nie b?dzie dzia?a?, poniewa? polecenie po s?owie kluczowym ELSE musi by? w tym samym wierszu co koniec polecenia wyst?puj?cego po s?owie kluczowym IF:

 

IF EXIST nazwa_pliku. del nazwa_pliku.

ELSE echo Brak pliku nazwa_pliku.

 

Poni?sze polecenie b?dzie dzia?a?, nawet gdy wszystkie polecenia zostan? umieszczone w jednym wierszu:

 

IF EXIST nazwa_pliku. (del nazwa pliku.) ELSE echo Brak pliku

nazwa_pliku.

 

Je?eli w??czone s? rozszerzenia polece?, instrukcja IF zmienia si? nast?puj?co:

 

IF [/I] ci?g1 operator_porównania ci?g2 polecenie

IF CMDEXTVERSION liczba polecenie

IF DEFINED zmienna polecenie

 

gdzie operator_porównania mo?e by? jednym z nast?puj?cych:

 

EQU - równe

NEQ - nie równe

LSS - mniejsze ni?

LEQ - mniejsze ni? lub równe

GTR - wi?ksze ni?

GEQ - wi?ksze ni? lub równe

 

a u?ycie prze??cznika /I powoduje wykonanie porównania ci?gów bez uwzgl?dniania wielko?ci liter. Prze??cznik /I mo?e by? równie? u?yty przy porównaniu ci?g1==ci?g2. S? to porównania rodzajowe w tym sensie, ?e, je?li zarówno ci?g1, jak i ci?g2 sk?adaj? si? wy??cznie z cyfr, ci?gi s? konwertowane na liczby i wykonywane jest porównanie numeryczne.

 

PUSHD

Zachowuje bie??cy katalog dla polecenia POPD, a nast?pnie przechodzi do okre?lonego katalogu.

 

PUSHD [?cie?ka | ..]

 

?cie?ka       Okre?la katalog, który ma si? sta? bie??cym.

 

Przy w??czonych rozszerzeniach polece? polecenie PUSHD akceptuje ?cie?ki sieciowe oprócz normalnych liter dysków i ?cie?ek. Je?li podano ?cie?k? sieciow?, polecenie PUSHD utworzy chwilow? liter? dysku, odnosz?c? si? do podanego zasobu sieciowego, a nast?pnie zmienia bie??cy dysk i katalog, u?ywaj?c nowo zdefiniowanej litery dysku. Chwilowe litery dysków s? nadawane poczynaj?c od litery Z: w dó?, z wykorzystaniem kolejnych wolnych liter.

 

POPD

Przechodzi do katalogu zachowanego przez polecenie PUSHD.

 

POPD

 

Przy w??czonych rozszerzeniach polece? polecenie POPD usuwa ze stosu katalogów polecenia PUSHD wszelkie chwilowe litery dysków utworzone przez PUSHD.

 

SHIFT

Zmienia po?o?enie wymiennych parametrów w pliku wsadowym.

 

SHIFT [/n]

 

Przy w??czonych poleceniach rozszerze? polecenie SHIFT obs?uguje prze??cznik /n, którego u?ycie powoduje, ?e polecenie przesuwa od n-tego argumentu, gdzie n mo?e by? z przedzia?u mi?dzy zero a osiem. Na przyk?ad:

SHIFT /2

przesunie %3 do %2, %4 do %3 itd. i pozostawi %0 oraz %1.

 

CALL

Wywo?uje jeden program wsadowy z innego.

 

CALL [dysk:][?cie?ka]nazwa_pliku [parametry_wsadowe]

 

parametry_wsadowe Okre?la informacje wymagane w wierszu poleceniaprzez dany program wsadowy.

 

Przy w??czonych rozszerzeniach polece? polecenie CALL zmienia si? nast?puj?co:

 

Polecenie CALL akceptuje obecnie etykiety jako obiekt docelowy.

Sk?adnia jest nast?puj?ca:

 

CALL :etykieta argumenty

 

Tworzony jest nowy kontekst pliku wsadowego z podanymi argumentami,

a sterowanie jest przekazywane do instrukcji po okre?lonej etykiecie. Musisz wyda? polecenie "exit" dwukrotnie osi?gaj?c koniec pliku skryptu dwukrotnie. Po pierwszym odczycie ko?ca pliku sterowanie powróci bezpo?rednio za instrukcj? CALL. Po drugim odczycie nast?pi zako?czenie skryptu.

 

Ponadto zmienione zosta?y rozszerzenia odwo?a? argumentów

(%0, %1 itd.) pliku skryptu:

 

%* w skrypcie odnosi si? do wszystkich argumentów (tzn. %1 %2 %3%4 %5 ...)

 

Zosta?o ulepszone podstawianie parametrów pliku wsadowego (%n). Mo?esz teraz u?ywa? nast?puj?cej opcjonalnej sk?adni:

 

%~1 - rozwija %1 usuwaj?c wszystkie obejmuj?ce cudzys?owy (")

%~f1 - rozwija %1 do pe?nej nazwy ?cie?ki

%~d1 - rozwija %1 tylko do litery dysku

%~p1 - rozwija %1 tylko do ?cie?ki

%~n1 - rozwija %1 tylko do nazwy pliku

%~x1 - rozwija %1 tylko do rozszerzenia pliku

%~s1 - rozwini?ta ?cie?ka zawiera tylko krótkie nazwy

%~a1 - rozwija %1 do atrybutów pliku

%~t1 - rozwija %1 do daty/czasu pliku

%~z1 - rozwija %1 do rozmiaru pliku

%~$PATH:1 - przeszukuje katalogi wymienione w zmiennej ?rodowiskowej

PATH i rozwija %1 do pe?nej nazwy dla pierwszej znalezionej.

Je?li nazwa zmiennej ?rodowiskowej nie zosta?a zdefiniowana lub

pliku nie znaleziono w wyszukiwaniu, modyfikator rozwija do

pustego ci?gu znaków.

 

Modyfikatory mog? by? ??czone w celu uzyskania z?o?onych wyników:

 

%~dp1 - rozwija %1 tylko do litery dysku i ?cie?ki

%~nx1 - rozwija %1 tylko do nazwy pliku i rozszerzenia

%~dp$PATH:1 - przeszukuje katalogi wymienione w zmiennej ?rodowiskowej

PATH dla %1 i rozwija do litery dysku i ?cie?ki dla pierwszej znalezionej.

%~ftza1 - rozwija %1 do DIR jak wiersz wyj?ciowy

 

W powy?szych przyk?adach %1 i PATH mo?na zast?pi? innymi prawid?owymi warto?ciami. Sk?adnia %~ jest zako?czona prawid?ow? liczb? argumentów.

Modyfikatory %~ mog? nie by? u?ywane z %*

 

SETLOCAL

Sprawia, ?e zmiany ?rodowiska w pliku wsadowym b?d? lokalne. Zmiany ?rodowiska dokonane po wydaniu polecenia SETLOCAL s? lokalne: dotycz? pliku wsadowego. Aby przywróci? poprzednie ustawienia, nale?y wyda? polecenie ENDLOCAL.

 

SETLOCAL

 

Przy w??czonych rozszerzeniach, polecenie SETLOCAL zmienia si? nast?puj?co:

 

Polecenie skryptów SETLOCAL akceptuje obecnie dodatkowe argumenty: ENABLEEXTENSIONS i DISABLEEXTENSIONS, umo?liwiaj?ce w??czenie lub wy??czenie rozszerze? procesora polece?. Te argumenty maj? pierwsze?stwo przed prze??cznikami CMD /E:ON i /E:OFF. Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? za pomoc? polecenia CMD /?.

 

ENABLEDELAYEDEXPANSION i DISABLEDELAYEDEXPANSION, umo?liwiaj?ce w??czenie

lub wy??czenie opó?nionego rozwijania zmiennych ?rodowiskowych. Te

argumenty maj? pierwsze?stwo przed prze??cznikami CMD /V:ON i /V:OFF.

Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? za pomoc? polecenia CMD /?.

Te modyfikacje obowi?zuj? do momentu napotkania polecenia ENDLOCAL,

niezale?nie od ich ustawie? przed poleceniem SETLOCAL.

 

ENDLOCAL

Sprawia, ?e zmiany ?rodowiska w pliku wsadowym nie b?d? lokalne. Zmiany ?rodowiska dokonane po wydaniu polecenia ENDLOCAL nie s? lokalne dla pliku wsadowego. Poprzednie ustawienia nie s? przywracane po zako?czeniu pliku wsadowego.

 

ENDLOCAL

 

Przy w??czonych rozszerzeniach polecenie ENDLOCAL zmienia si? nast?puj?co:

 

Je?li odpowiednie polecenie SETLOCAL w??czy?o lub wy??czy?o rozszerzenia polece? za pomoc? opcji ENABLEEXTENSIONS lub DISABLEEXTENSIONS, to po poleceniu ENDLOCAL stan (w??czony lub wy??czony) rozszerze? polece? zostanie przywrócony do stanu poprzedzaj?cego u?ycie tego polecenia SETLOCAL.

 

CHOICE

To narz?dzie umo?liwia u?ytkownikowi wybranie jednego elementu z listy wyborów i zwraca indeks zaznaczonego elementu.

 

CHOICE [/C wybory] [/N] [/CS] [/T limit_czasu /D wybór] [/M tekst]

 

/C wybory Okre?la list? wyboru do utworzenia. Domy?lna lista to "TN".

/N Umieszcza list? wyboru w monicie. Komunikat jest wy?wietlany przedmonitem i wybory s? nadal w??czone.

/CS Umo?liwia zaznaczanie wyborów uwzgl?dniaj?cych wielko?? liter.

Domy?lnie narz?dzie nie uwzgl?dnia wielko?ci liter.

/T limit czasu Liczba sekund, po up?ywie których zostanie dokonany

domy?lny wybór. Akceptowane s? warto?ci z zakresu od 0 do 9999.

Je?eli wprowadzisz cyfr? 0, domy?lny wybór zostanie dokonanynatychmiast.

/D wybór Okre?la wybór domy?lny po up?ywie nnnn s. Znak musi znajdowa?

si? w zestawie wyborów okre?lonych przy u?yciu opcji /C. Warto?? nnnn

musi by? okre?lona parametrem /T.

/M tekst Okre?la tekst komunikatu wy?wietlanego przed monitem. Je?eli

tekst nie zostanie okre?lony, narz?dzie wy?wietli tylko monit.

 

UWAGA:

Zmienna ?rodowiskowa ERRORLEVEL jest ustawiona na indeks klucza wybranego z zestawu wyborów. Pierwszy wybór na li?cie zwraca warto?? 1, drugi warto?? 2 itd. Je?eli u?ytkownik naci?nie klawisz nieodpowiadaj?cy prawid?owemu wyborowi, narz?dzie wyemituje sygna? ostrzegawczy. Je?eli narz?dzie wykryje b??d, zostanie zwrócona warto?? ERRORLEVEL wynosz?ca 255. Je?eli u?ytkownik naci?nie klawisze CTRL+BREAK lub CTRL+C, narz?dzie zwróci warto?? ERRORLEVEL wynosz?c? 0. Je?eli parametry zmiennej ?rodowiskowej ERRORLEVEL s? u?ywane w programie wsadowym, wy?wietli je w kolejno?ci malej?cej.

 

Przyk?ad:

CHOICE /C TNA /M "Naci?nij T dla Tak, N dla Nie lub A dla Anuluj."

CHOICE /T 10 /C tna /CS /D t

CHOICE /C ab /M "Wybierz liter? a dla opcji 1 oraz liter? b dla opcji 2."

CHOICE /C ab /N /M "Wybierz liter? a dla opcji 1 oraz liter? b dla opcji 2."

 

Polecenie choice mo?na wykorzysta? np. w takim oto programie:

 

@echo off

:GO

echo ********************************************************************

echo .

echo               A - Program pierwszy

echo               B - Program drugi

echo .

echo ********************************************************************

choice /c ab /m "Ktory program mam uruchomic?"

if errorlevel 2 goto programb

call programa.bat

goto GO

:programb

call programb.bat

goto GO

 

Program wy?wietla menu gdzie do wyboru mamy dwie opcje a lub b, wybranie którejkolwiek powoduje wywo?anie programu.

 

FORFILES

Wybiera plik (lub zestaw plików) i wykonuje na nim polecenie. Jest to pomocne przy zadaniach w trybie wsadowym.

 

FORFILES [/P nazwa_?cie?ki] [/M maska_wyszukiwania] [/S] [/C polecenie] [/D [+ | -] {yyyy-MM-dd | dd}]

 

/P nazwa_?cie?ki Wskazuje ?cie?k? do rozpocz?cia wyszukiwania. Folderem

domy?lnym jest bie??cy katalog roboczy.

/M maska_wyszukiwania Wyszukuje pliki wed?ug maski wyszukiwania.

Domy?lna maska wyszukiwania to '*' .

/S Nakazuje poleceniu forfiles przej?cie do podkatalogów.

Na przyk?ad: "DIR /S".

/C polecenie Wskazuje polecenie, które ma by? wykonane dla ka?dego pliku.

Ci?gi polecenia powinny by? uj?te w cudzys?ów.

Domy?lne polecenie to: "cmd /c echo @file".

Nast?puj?ce zmienne mog? by? u?ywane w ci?gu polecenia:

@file - zwraca nazw? pliku.

@fname - zwraca nazw? bez rozszerzenia.

@ext - zwraca tylko rozszerzenie pliku.

@path - zwraca pe?n? ?cie?k? pliku.

@relpath - zwraca ?cie?k? wzgl?dn? pliku.

@isdir - zwraca warto?? "TRUE" dla katalogu i "FALSE" dla pliku.

@fsize - zwraca rozmiar pliku w bajtach.

@fdate - zwraca dat? ostatniej modyfikacji pliku.

@ftime - zwraca godzin? ostatniej modyfikacji pliku.

Aby korzysta? ze znaków specjalnych w wierszu polecenia, u?yj kodu

szesnastkowego dla znaków w formacie 0xHH (np. 0x09 dla tabulatora).

Wewn?trzne polecenia CMD.exe powinny by? poprzedzone ci?giem

"cmd /c".

/D data Zaznacza pliki z dat? ostatniej modyfikacji tak? sam? lub

pó?niejsz? (+) b?d? tak? sam? lub wcze?niejsz? (-) od okre?lonej

daty, korzystaj?c z formatu "yyyy-MM-dd"; zaznacza równie? pliki z

dat? ostatniej modyfikacji tak? sam? lub pó?niejsz? (+) od bie??cej

daty +"dd" dni b?d? tak? sam? lub wcze?niejsz? (-) od bie??cej daty –

"dd" dni. Liczba dni "dd" musi by? z zakresu 0-32768. Je?eli nie

okre?lono ?adnego znaku, domy?lnie zostanie u?yty znak "+".

 

Przyk?ad:

FORFILES /P C:\WINDOWS /S /M DNS*.*

FORFILES /S /M *.txt /C "cmd /c type @file | more"

FORFILES /P C:\ /S /M *.bat

FORFILES /D -30 /M *.exe /C "cmd /c echo @path 0x09 zmieniono 30 dni

FORFILES /D +2013-2-25 /C "cmd /c echo @fname jest nowa dzisiaj"

FORFILES /M *.exe /D +1

FORFILES /S /M *.doc /C "cmd /c echo @fsize"

FORFILES /M *.txt /C "cmd /c if @isdir==FALSE notepad.exe @file"

 

forfiles /s /p c:\windows /d -2005-01-01 /c "cmd /c echo @file" - Po wydaniu tej komendy otrzymasz list? plików, których data utworzenia lub modyfikacji jest poni?ej daty wydanej w poleceniu czyli 1 styczna 2005r. Oczywi?cie zamiast polecenia echo mo?esz u?y? innej komendy mo?e to by? np. del dla skasowania plików czy copy dla skopiowania. Zamiast sta?ej daty mo?na wpisa? liczb? dni np. /d -730.

 

 

 

 


 

 

http://www.komputerowe-sieci.pl/baza-wiedzy/50-tablica-arp

http://netdiag.pl/artykuly/cmd/cmd.php

http://nfsec.pl/security/63

http://traxter-online.net/wiersz-polecenia-i-pliki-wsadowe/

http://www.tweaks.pl/usuwanie-bledow-na-dysku-chkdsk/

http://support.microsoft.com/kb/160963/pl

http://7pixels.pl/2011/03/01/w-jaki-sposob-wymusic-zamkniecie-programu/

http://www.poradykomputerowe.pl/awarie-windows/szybkie-zamykanie-windows-xp-poleceniem-shutdown.html

http://support.microsoft.com/kb/314499/pl

http://win7tools.pl/index.php?topic=590.0

http://p1.idg.pl/apps/ggapp/news/show/id/366307

http://blogs.technet.com/b/plwit/archive/2009/01/14/symlink-czyli-mklink-w-windows-server-2008.aspx

http://patan.pl/?p=597

http://blog.malcom.pl/2009/01/31/wiersz-polecen-i-path/

http://biuletyn.wodip.opole.pl/pliki_wsadowe/pliki_wsadowe.htm

http://www.pcworld.pl/news/350585/Jak.usuwac.wpisy.z.menu.startowego.Windows.Vista.7.html

http://www.kozgan.neostrada.pl/koziol/telnet/index.html

http://platon.man.lublin.pl/howto/telnet.html

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc782300%28v=ws.10%29.aspx

http://domenki.wordpress.com/2009/07/21/nslookup-w-windows/

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc785383%28v=ws.10%29.aspx

http://technet.microsoft.com/pl-pl/library/cc758108%28v=ws.10%29.aspx

http://www.windowsitpro.com/article/windows-server/windows-firewall-netsh-commands-142324

http://support.microsoft.com/kb/947709

http://tweaks.com/windows/40255/manage-windows-features-from-command-line-with-dism/

 

Ustawienia domy?lne zapory - netsh advfirewall reset

 

 

Zmieniony: sobota, 07 stycznia 2017 18:19
 

Stat

UżytkownikĆ³w : 4317
ArtykuÅ‚Ć³w : 520
Zasoby : 6

Visitors

free counters