Home Serwis Serwery FireBird
FireBird PDF Drukuj Email
czwartek, 16 stycznia 2014 21:19

>for /l %p in (100,1,110) do @ping -n 1 192.168.2.%p


http://www.youtube.com/watch?v=AgZWkG_gbn8 FlameRobin espania

http://www.youtube.com/watch?v=AgZWkG_gbn8


http://www.sqlmanager.net/en/tools/free?gclid=CMnKi-WpzL0CFYQfwwodMgcAGQ SQL manager


FireBird :


http://bbartlomiej.jogger.pl/2009/09/08/backup-bazy-firebird-1-5-i-restore-w-2-0/

Backup bazy Firebird 1.5 i restore w 2.0

W trakcie stawiania jednego serwera plików po SMB/CIFS (do tego DHCPd i DNS) przysz?o mi przy okazji przenie?? bazy danych z lokalnego s?abiutkiego komputera z windowsem XP i Firebirdem 1.5 na ten w?a?nie Debianowy powerserwer.
Nie mia?em wcze?niej styczno?ci z Firebirdem (jedynie s?ysza?em, ?e baza jest bdb), wi?c od razu wskoczy?em na www.firebirdsql.org do dzia?u Documentation. Od razu zaznaczam, ?e dokumentacja nie jest zbyt bogata. Twórcy zdaj? sobie z tego spraw? (mo?e kto? chce si? zaanga?owa? i pomóc?). Strona nie robi te? PRO pierwszego wra?enia, a na pewno gorsze ni? PostgreSQL i MySQL. To oczywi?cie tylko moja osobista opinia - wybrzydza? nie mog?, bo wyboru nie mia?em. Programy klienckie by?y robione dla InterBase SQL, nikt nie mia? zamiaru próbowa? ich przepisywa? na inne bazy danych, no bo po co? Niewa?ne.

Odbieg?em troszk? od tematu: mianowicie mia?em z komputera Windowsowego, na którym by? zainstalowany Firebird 1.5.x. przenie?? bazy na nowo postawiony serwer Linuksowy (Debian stable) i Firebird 2.0.4. Chwila przegl?dania manuali, potem google, aby potwierdzi? przypuszczenia i wysz?o takie co?:
gbak -v -t -user SYSDBA -password masterkey -y c:\backups\warehouse.log dbserver:/db/warehouse.gdb c:\backups\warehouse.fbk
Zadzia?a?o. Przenios?em backupy na serwer, a nast?pnie:
gbak -c -v -user SYSDBA -password masterkey c:\backups\warehouse.fbk dbserver:/db/warehouse2.fdb
Oczywi?cie ?cie?ki, has?a, adresy baz dobra? do siebie.
Po odtworzeniu baz próba po??czenia, sprawdzenie czy s? tabele - s? = mission accpomlished. Pozosta?o tylko przekonfigurowa? ko?cówki klienckie softu, a ten na szcz??cie konfiguracj? trzyma? w ?adnym pliku xml, wi?c nie by?o wi?kszego problemu. U?ytkownicy byli wniebowzi?ci, bo program przy?pieszy? kilkakrotnie.

Co do serwera:
cpu: Intel(R) Pentium(R) CPU E5200 @ 2.50GHz
2GB ram
2x dyski SATAII spi?te w RAID1
baza Firebird 2.0.4 - u?yty Classic server przez xinetd, ?eby móc wykorzysta? SMP
Teraz tylko trzeba si? przyjrze? g??biej Firebirdowi - zobaczy? jakie? statystyki, mo?e co? da si? jeszcze przy?pieszy?.

OK wpis mo?e troszk? chaotyczny, ale pierwszy od dawna, wi?c wybaczcie.
PS. a mo?e kto? z was mo?e co? powiedzie? o Firebirdzie? Jakie? hinty, jak dba? o baz?, na co zwraca? uwag??

Dalej w linku jak wy?ej

Przeniesienie danych firebird’a z windows do linux’a

Opublikowano 2009/03/02

http://blog.kornet.eu/?p=33

 

Czasami znalezienie czegokolwiek mimo, ?e wiadomo gdzie tego szuka? zajmuje wi?cej czasu ni? powinno. Sprawa si? komplikuje kiedy nie dzia?aj? ??cza, serwery itd.. Co? co powinna zaj?? kilka minut zajmuje czasem kilka godzin a wszystko dlatego ?e zapomnieli?my o czym? lub czego? wcze?niej w taki sposób nie wykonywali?my. Ja ostatnio m?czy?em si? z baz? danych firebird – zreszt? nie pierwszy raz.. ale to ju? inna historia.

Poszukiwa?em mo?liwo?ci przeniesienia bazy danych z windows do linuxa, tak bymo?na by?o z jednej aplikacji – nie napisanej zreszt? przeze mnie ani nikogo z mojej firmy – korzysta? w jednym momencie z wielu lokalizacji. Do tego potrzebny by? serwer – w czym pomóg? debian. Okaza?o si? ?e baza by?o w formacie gdb a ja potrzebowa?em fdb. Kombinowa?em na wiele sposobów, ale uda?o si? w najprostszy – który dopiero na ko?cu wykorzysta?em (stara zasada Murphy’ego – “poszukiwan? rzecz znajdziesz w ostatnim sprawdzanym miejscu)

Baz? gdb zarchiwizowa?em lokalnymi narz?dziami firebirda tj. gbak

Opis dost?pny jest na stronie: Backup and restore FireBird FAQ http://www.firebirdfaq.org/cat5/ , a u mnie wygl?da?o to w ten sposób:

gbak -b -v 192.168.2.10:c:\bazy\baza.gdb c:\baza_kopia.fbk -user SYSDBA -pass 123456

a nastepnie wciagniecie do zdalego serwera:

gbak -c -v baza_kopia.fbk server:/var/lib/firebird2/data/baza.fdb -user sysdba -pass *****

I to wystarczy?o. Przy okazji jednak znalaz?em bardzo fajne narz?dzie którym pobawi?em si? przez chwilk? i by? mo?e zakupi? bo przyda? si? mo?e w pracy z wieloma bazami. RazorSQL

http://www.razorsql.com/download_win.html

dost?pny jest dla Windows, Linux, Mac OS X i Solarisa. Bardzo fajny zbiór wszystkich potrzebnych do codziennej pracy z bazami wszelakimi narz?dzi.

Ale mimo wszystko – czasem lepiej zacz?? od podstawowej dokumentacji. :)

 

http://firebird-pl.blogspot.com/

http://www.firebirdnews.org/docs/fb2min_pl.html

http://sourceforge.net/projects/flamerobin/files/flamerobin/0.9.2/

http://www.firebirdnews.org/docs/fb2min_pl.html

 

kops.bat (Osrodek FB)

@Echo Skrypt do przenoszenia u?ytkownik?w z wcze?niejszych wersji Firebird do 2.0
@echo off
if not exist ".\misc\upgrade\security\security_database.sql" goto :error2
if exist security2.bak goto :error
if exist isc4.gdb goto :fire1
if not exist security.fdb goto :error1
bin\gbak.exe -user SYSDBA -pass masterkey security.fdb security.gbk
:dalej
if not exist security.gbk goto :error3
bin\gbak.exe -c -rep -user SYSDBA -pass masterkey security.gbk security2a.fdb
bin\isql.exe -user SYSDBA -p masterkey  -i ".\misc\upgrade\security\security_database.sql" ".\security2a.fdb"
bin\instsvc stop
copy security2.fdb security2.bak
copy security2a.fdb security2.fdb
del security2a.fdb
bin\instsvc start
echo Operacja zakoäczona poprawnie
goto :koniec
:fire1
bin\gbak.exe -user SYSDBA -pass masterkey isc4.gdb security.gbk
goto :dalej
:error3
echo Nie wykonano kopii bazy - sprawdz has?o u?ytkownika SYSDBA - musi by† masterkey
goto :koniec
:error2
echo Skrypt nale?y uruchomi† w katalogu g??wnym Firebird 2.0 (np. c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0)
goto :koniec
:error1
echo Wkopiuj plik security.fdb z wersji 1.5 do bie??cego katalogu i uruchom skrypt ponownie
goto :koniec
:error
echo Istnieje kopia security !!!! Nie wykonano powt?rnej kopii

 

http://www.sqlmanager.net/en/products/ibfb/dataexport/screenshots/597y

Windows

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms161959.aspx password policy

http://search.microsoft.com/en-us/DownloadResults.aspx?sortby=%20weight&ftapplicableproducts=^%22Windows%22&first=71&FORM=PEME5

http://needs-be.blogspot.com/

Mozilla backup e-mail;

http://www.auralsolutions.com/2012/12/how-to-backup-thunderbird-data-emails-and-contacts/

https://addons.mozilla.org/pl/thunderbird/addon/importexporttools/

Firebird step by step:

BACKUP &Restore

http://www.firebirdsql.org/manual/nbackup-backups.html

http://people.apache.org/~jeremias/fop/dest-test/nbackup.pdf backup

http://pl.scribd.com/doc/4096778/Firebird-Nbackup

http://firebird.sourceforge.net/manual/nbackup-backups.html

http://firebird.sourceforge.net/manual/nbackup-lock-unlock.html

http://www.destructor.de/firebird/gbak.htm

http://help.comodo.com/topic-9-1-455-4944-.html

http://firebirdwiki.jp/index.php?FB%202.0%20Command-line%20Utilities%20%28%E6%9C%AA%E6%95%B4%E7%90%86%29

Upgrade wersion:

http://www.firebirdsql.org/file/community/ppts/fbcon11/Firebird_Migration_75Gb_IBSurgeon.pdf

przejscie z 1.5 na 2.5

 

http://www.marcinrybak.com/2008/11/convert-securityfdb-to-security2fdb-in.html upgrade Firebird

http://www.technisoft-online.com/LettersToCustomers/upgradingfirebird.pdf

http://www.softuninstaller.com/Uninstall-FireBird-Backup/-Restore-195491.html uninstaller

http://www.sqlmanager.net/en/products/ibfb/manager/documentation/hs9231.html

http://documents.kzsoftware.com/training-manager/user-guide/index.htm?firebird_database_server.htm

http://www.addressinator.com/HTMLManual/index.html?network_configuration_using_fi.htm

narzedzia do Importu/export baz

http://www.sqlmaestro.com/products/firebird/datawizard/

http://firebird-data-wizard.software.informer.com/

http://softwaresolution.informer.com/Import-Excel-to-Firebird-Database/

http://www.firebirdfaq.org/faq86/

http://www.firebirdfaq.org/fbexport.php

http://fbexport.sourceforge.net/

http://fbexport.sourceforge.net/manual.html

http://www.firebirdnews.org/?cat=4

 

http://www.x64bitdownload.com/downloads/t-64-bit-ms-sql-server-firebird-interbase-import-export-convert-software-download-hsouuvze.html

 

http://dbfviewereditor.com/firebird-import-csv.html

http://www.databasetour.net/

 

 

 

http://forums.devshed.com/firebird-sql-development-61/export-db-firebird-and-import-on-interbase-147971.html

Hi, i've some problem with firebird.
I use Firebird DB on my home for develop (on XP 1600) and i use Interbase on office for commercial pourposal (on Dual PIV Xeon with HT enabled).
I would to export my home firebird db and import on interbase db.
I use :

gbak -t -v -user user -password password localhost:pathdbfirebird /home/user/dbexport.fbk

for export on firebird and:

gbak -c -v -page_size 8192 -user user -password password /home/user/dbexport.fbk localhost:pathdbintebase

for import...
When i do import db on interbase the gbak say that it cannot create index on db.

Anyone can help me ?

thanks

p.s. sorry for my bad eng :(

If you go to the IBPhoenix website, there is a list of several freeware utilities that can be used to move data from one version of IB/FB to another. Maybe one of them will help you:

http://www.ibphoenix.com/main.nfs?a...e=ibp_mig_tools


http://serverfault.com/questions/6782/how-to-migrate-data-from-a-firebird-database-to-postgresql-on-linux

http://sobolsoft.abrchive.net/graphics/screenshots/ms_access_firebird_interbase_import__export___convert_software-68502.jpg

http://interbase-firebird-export-tool.sharewarecentral.com/

http://www.freedownloadmanager.org/download/dbvisualizer-import-export-firebird-2992196.html

http://export.blueprograms.com/

http://ems-sql-manager-2005-for-interbasefirebird.ems-software-development.blueprograms.com/

http://www.sqlmanager.net/en/products/ibfb/dataexport/screenshots/597

naprawa bazy:

 

http://delphinotes.wordpress.com/2012/12/31/how-to-repair-a-corrupted-firebird-database/

 

Firebird database

31 December 2012

Even if we take great care, it may happen that a Firebird DB may be corrupted.
Here you can find a list of corruptions reasons.
In this post I describe a brief guide of how to repair a corrupt database using the command line tools (gfix and gbak).

NB: Please note that not all the corrupted database can be restored. It depends on the corruption level. At the end of this tutorial you can find some rescue alternatives.

Step 1: Check the database integrity

First of all you should stop the Firebird server and make a copy of the database files. Keep these files in a secure place until you are sure that the database is perfectly restored!

You can use the following command to check the db integrity:


 

gfix -v -f -user sysdba -password masterkey db_corrupt.gdb

params:

-v -> validate

-f -> full


This command will print a summary of validation errors.

Step 2: Fix the errors

Use the following command to mend the db:


 

gfix -mend -user sysdba -password masterkey db_corrupt.gdb


Note that this command do not fix the errors, but flags the problems to be fixed. The errors will be solved in the next backup/restore step.

Step 3: Backup the DB

Use the following command to backup the db:


 

gbak -b -v -ig -user sysdba -password masterkey db_corrupt.gdb db_corrupt.gbk

params:

-b  -> backup

-v  -> verbose

-ig -> ignore checksums


Step 4: Restore the DB

Use the following command to restore the db:


 

gbak -c -v -user sysdba -password masterkey db_corrupt.gbk db_fixed.gdb

params:

-c -> create new db

-v -> verbose


Step 5: Re-check the DB

Repeat the command in step 1 to check the new db:


 

gfix -v -f -user sysdba -password masterkey db_fixed.gdb


Possible alternatives:

1. If the database has still problems you can try to repeat the procedure using -g options (switch off garbage collection) in step 3.
So step 3 will be:


 

gbak -b -v -ig -g -user sysdba -password masterkey db_corrupt.gdb db_corrupt.gbk


2. If the database has still problems you can try to use a tool like IBSurgeon Tools (but I have never used them!)

3. If the db is corrupted but you can access to the data, you can copy the data to a new db using FbCopy or IB-Pump.

Related Links:

How to repair a corrupt Firebird database (The Firebird FAQ)
How To Analyse and Repair a Corrupted Database (IBPhoenix)
How to repair a corrupt Firebird database? (IBSurgeon)


Share this:

· Twitter

· Facebook

·


Like this:


http://info.mailtraq.com/recover-firebird naprawa bazy

 

 

 

 

 

Zmieniony: niedziela, 06 kwietnia 2014 18:48
 

Stat

UĹĽytkownikĂłw : 4317
Artykułów : 520
Zasoby : 6

Visitors

free counters