Home Perlatory Magnet-perlator
Mag&Perlator PDF Drukuj Email
wtorek, 12 sierpnia 2008 10:26
Magnetyzer i Perlator w jednym stali domu.

Magnetyzer - zmi?kcza wod?, rozbija kamie? i osad (mniej proszku, ni?sza temperatura i krótsze cykle prania)
Perlator - napowietrza wod?, zmniejsza jej pobór i odprowadza (nawet do 50-60%) mniej ?cieków.

W trudnych czasach sprowokowanych dzia?alno?ci? bankowców, niewiedz? i lenistwem polityków zach?camy do oszcz?dzania na du?? skal? - 50-80%, a nawet i wi?cej.
Gdzie? - w domu, szkole, firmie, hotelu, motelu, akademiku, fabryce.
Co? - wod?, ?cieki, ?mieci, energi? elektryczn?, paliwa (ropa, benzyna, gaz), po??czenia telefoniczne.

Polecamy PERLATORY, MAGNETYZERY, LEDy - naci?nij przycisk WI?CEJ

PERLATOR - jest to taki supertas, który napowietrza wod?, redukuj?c jej ilo?? w strumieniu (powietrze + woda). Zmniejsza przy tym napi?cie powierzchniowe. Oferowane przez nas perlatory zapewniaj?  punktow?  oszcz?dno?? na poziomie 50-60%.W 2008 1m sze?cienny ciep?ej wody kosztowa? 16,31 z?, zimnej wody i ?cieków - 5,71 z?
W 2009 roku ?rednie op?aty za ciep?? wod? wynios? 18 z?/m3, za 1 metr sze?cienny zimnej wody i ?cieków - 7 z?.
Zak?adaj?c ogólny poziom oszcz?dno?ci w obiekcie (mieszkanie w bloku) na poziomie 30% mo?emy przyj??, ?e ich zakup zwraca si? dla rodziny 4-5 osobowej po 3 miesi?cach, 3 osobowej - 4 miesi?cach, 2 osobowej - 6 miesi?cach (typowe zu?ycie).
Rodziny 4 - 5 osobowe na warszawskim Ursynowie wyda?y na wod? i ?cieki prawie 4000 z?otych ka?da, 3 osobowa - 2900 z?otych.
Rodzina 3 osobowa, która zawsze mia?a niedop?at? (wówczas 4 osoby) z tytu?u u?ytkowania wody - ma obecnie oko?o 190 z?otych nadp?aty za kwarta?.
Oszcz?dzamy na zu?yciu jednostkowym wody, ?cieków, energii, paliw, zu?yciu maszyn, straconym czasie, etc.

Perlatory Elless (oryginalny produkt szwedzki)

Oferowane wodooszcz?dne perlatory (ko?cówki na kran) wyposa?one s? wredukcj? przep?ywu wody oraz mechanizm napowietrzaj?cy, skutecznie mieszaj?cy wod? z powietrzem. Zastosowane rozwi?zanie pozwala naznaczne ograniczenie poziomu zu?ycia wody (nawet o 50-60%). Wydatkowany strumie? wody nie ulega modyfikacji przez co niczym nie ró?ni si? od strumienia ze zwyk?ego, standardowego perlatora.


PERLATORY UMYWALKOWE (ko?cówki na kran z przeznaczeniem do umywalek)
Przep?yw wody: do 6 litrów/minut? (przep?yw standardowych perlatorów: 12-15 litrów/minut?)

OSZCZ?DNO?? WODY DO 50%

PERLATOR LSP-02/6
(gwint wewn?trzny M22 x 1,00 mm)
PERALTOR LSP-05/6
(gwint zewn?trzny M24 x 1,00 mm)

 

PERLATORY ZLEWOZMYWAKOWE (przegubowe ko?cówki na kran)
Przep?yw wody: do 9 litrów/minut? (przep?yw standardowych perlatorów: 12-15 litrów/minut?)

OSZCZ?DNO?? WODY DO 40%

PERALTOR LSP-0022/9
(gwint wewn?trzny M22 x 1,00 mm)
PERALTOR LSP-0024/9
(gwint zewn?trzny M24 x 1,00 mm)


MAGNETYZERY- zapewniaj? znacznie wy?sz? jako?? u?ytkow? i spo?ywcz? wody,przyd?u?aj? czas pracy urz?dze? i armatury. Radykalnie zmniejszaj?ryzyko powstania awarii. Osi?gana oszcz?dno?? 8 - 14 % (energia, paliwo, woda, gaz, detergenty). Kto? powie ma?o, ale jeden lub dwa miesi?ce mamy za darmo.
Wi?cej szczegó?ów w zak?adce "MAGNETYZERY".

Zmieniony: piątek, 11 grudnia 2009 10:24
 

Stat

UżytkownikĆ³w : 4317
ArtykuÅ‚Ć³w : 520
Zasoby : 6

Visitors

free counters