Home Perlatory Kule pior?ce
Aktywne kule pior?ce PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 sierpnia 2008 07:00

Kule do prania WELLOS to rewolucyjny produkt
upraszczaj?cy proces prania, chroni?cy ?rodowisko naturalne,
nasze zdrowie i "kieszenie".

 

Podstawowe ró?nice w korzystaniu z systemu WELLOS

Przed kilku lat zosta? opracowany w Korei Po?udniowej
nowoczesny system kul pior?cych.
Wykorzystano silne pole magnetyczne oraz znane zasady hydrodynamiki
celem zmiany struktury molekularnej wody przy zastosowaniu
tylko i wy??cznie specyficznych procesów fizycznych.
Dodatkowo kule do prania WELLOS posiadaj? cztery rodzaje
naukowo opracowanych, naturalnych kulek ceramicznych.
Zastosowane elementy reguluj? poziom pH wody, jej twardo??,
obni?aj? poziom zawarto?ci chloru w wodzie,
sterylizuj? i dezynfekuj? pran? odzie?.
Kule do prania WELLOS mog? by? stosowane do prania odzie?y
bia?ej i kolorowej bez konieczno?ci dodawania proszków do prania,
wybielaczy, p?ynów do p?ukania i zmi?kczania.
S? przeznaczone do efektywnego i ekonomicznego prania
nie wywieraj?c przy tym negatywnych skutków na ?rodowisko naturalne.
Kule s? obecnie bardzo popularne w krajach azjatyckich USA, JAponii
i powoli zdobywaj? rynki Unii Europejskiej.

BUDOWA KULI
W?A?CIWO?CI

Skuteczniejsze pranie
Silne promieniowanie dalekiej podczerwieni uwalniane przez kule do prania WELLOS rozbija moleku?y wody na mniejsze cz?steczki, które wnikaj?c lepiej w pran? odzie?  zwi?kszaj?c si?? czyszczenia.
Zwi?kszenie ilo?ci anionów - jonów ujemnych zmniejsza napi?cie powierzchniowe wody i napi?cie wewn?trz pranej odzie?y, co skutkuje ?atwym wytr?caniem brudu bez konieczno?ci stosowania ró?nego rodzaju detergentów szkodliwych dla zdrowia i ?rodowiska naturalnego.
Kule do prania WELLOS utrzymuj? warto?? pH wody na poziomie bardziej przyjaznym ni? dotychczas stosowane detergenty.
Dzi?ki zastosowaniu kul do prania WELLOS usuwane s? z pralki i odzie? ple?ni, grzyby oraz wszelkiego rodzaju patogeny szkodz?ce naszemu zdrowiu.

Ekonomia prania
Dzi?ki zastosowaniu kul do prania WELLOS obni?a si? wydatki do poziomu 10% kosztów prania z zastosowaniem tradycyjnych ?rodków pior?cych. ?ywotno?? kul zosta?a obliczona na oko?o 1200 pra?, co w przeliczeniu daje okres oko?o 3 lat zak?adaj?c jedno pranie dziennie.
Stosuj?c kule do prania WELLOS nie musimy ju? u?ywa? dodatkowo p?ynów do p?ukania, zmi?kczania wybielaczy itp. Uwalniamy si? od konieczno?ci stosowania szkodliwej chemii.
W trakcie prania zmniejszane jest napi?cie powierzchniowe wody i pranej odzie?, co jest natychmiast zauwa?alne, poniewa? wyprana odzie? staje si? bardziej puszysta i nie podlega tak silnym procesom tarcia jak w tradycyjnym praniu, co zwi?kszenie trwa?o?ci pranych rzeczy.
Dzi?ki temu rzeczy prane z zastosowaniem kul WELLOS s? bardziej puszyste, proces suszenia jest krótszy i w du?ej mierze nie ma konieczno?ci prasowania tych rzeczy, co pozwala nam zaoszcz?dzi? na kosztach energii elektrycznej, gazu no i oczywi?cie oszcz?dzamy czas.
Dodatkowo woda wylewana z pralki podczas cyklu pior?cego mo?e zosta? wykorzystana np. do podlania ogrodu, umycia pod?óg itp.

Zdrowie
Stosuj?c do prania kule WELLOS eliminujemy  z prania chemiczne ?rodki pior?ce oraz usuwamy z pranej odzie?y prawie 99% patogenów.
Kule WELLOS nie zawieraj? ?adnych sk?adników dra?ni?cych skór?, dlatego s? doskona?ym ?rodkiem hipoalergicznym.
?rodowisko
Kule WELLOS s? w 100% ekologiczne. Zmniejszaj? od 80% do 100% konieczno?? stosowania dotychczas u?ywanych detergentów.
Stosuj?c kule WELLOS w ca?ym okresie ich ?ywotno?ci uratujemy ?rodowisko naturalne od oko?o 120kg ró?nego rodzaju ?rodków pior?cych.

Kule do prania WELLOS przesz?y bardzo rygorystyczne badania w Instytucie Bada? i Testów w Korei Po?udniowej oraz w Korea?skim Stowarzyszeniu IR. Kule posiadaj? równie? certyfikaty jako?ci SGS.Kule do prania WELLOS nie s? ?adn? magi?, to wynik wielu lat bada? ukierunkowanych na "zielon?" przysz?o?? kolejnych pokole? i ca?ej planety.


Wi?cej informacji i wynik testów na

WWW.WELLOSPOLAND.COM
Zmieniony: wtorek, 17 listopada 2009 17:59
 

Stat

UżytkownikĆ³w : 4317
ArtykuÅ‚Ć³w : 520
Zasoby : 6

Visitors

free counters